;

Общи условия за ползване на сайтовете на групата

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общите условия представляват договор за предоставяне от страна на „МАКСКОН“ ООД, ЕИК 206829853, седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, р-н „Триадица“, бл. 10Б, на собствения си интернет сайт, а именно: www.shop.maxcon.bg, с цел осъществяване на виртуални контакти между продавачи и потенциални купувачи – потребители. Общите условия уреждат правата и задълженията на потребителите на горния интернет сайт.

1.2. Страни по настоящия договор са „МАКСКОН“ ООД, ЕИК 206829853, чрез www.shop.maxcon.bg, от една страна, а от друга страна – всеки потребител, който зареди в своя интернет браузър сайта.

1.3. Потребителят заявява, че е запознат с общите условия.

ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.4. „МАКСКОН“ ООД, ЕИК 206829853 предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване по метода на колективното пазаруване чрез интернет сайта си www.shop.maxcon.bg при условията на договор за продажби от дистанция по смисъла на чл. 48 и сл. от Закона за защита на потребителите.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1.5. „МАКСКОН“ ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и др.

1.6. „МАКСКОН“ ООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия.

1.7. С приемането на настоящите Общи условия потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба.

1.8. Зареждайки заглавната интернет страница, потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикувана оферта, която се отнася до покупко-продажбата на дадената стока или услуга на промоционална цена.

1.9. На видно място на заглавната страница потребителят може да се запознае, както с данните на фирмата, поддържаща интернет сайта, така и с данните за третото лице, предлагащо съответната стока или услуга.

1.10. За да може да се възползва от предлаганите стоки и услуги и да закупува ваучери за тях, потребителят попълва формата за регистрация в системата на сайта на „МАКСКОН“ ООД. В нея той попълва своите данни, а именно: имена, email, телефонен номер. При регистрация потребителят получава достъп до свой профил в системата на сайта, където има информация за неговите заявени, закупени или изтекли ваучери.

1.11. Потребителят – купувач, след запознаване с Общите условия и текста на договора за покупко-продажба, е наясно, че договорът за покупко-продажба се сключва с трето лице – търговец (производител) на стоката или услугата.

1.12. След сключване на договора потребителят получава съобщение – потвърждение за сключването на договора.

ІV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ФАКТУРИРАНЕ

1.13. Цените са в български лева, с (без) ДДС.

Заплащането на цената по договора се извършва по следния начин: на място – при доставянето на стоката/услугата, онлайн – посредством банкова карта, или по банков път – срещу издадена проформа фактура, а след плащането – оригинал на фактура.

1.14. Всяка промяна в обстоятелствата, свързани с договора, се съобщава на потребителя.

1.15. „МАКСКОН“ ООД е длъжен да пази сигурността на личните данни, при спазване на изискванията за защита на личните данни.

1.16. Условия за плащане в сайтовете, собственост на "МАКСКОН" ООД, ЕИК 206829853, наричано "Дружеството":

  1. Плащане с дебитна/ кредитна карта посредством V-pos.
  2. Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard
  3. Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.
  4. От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 20000 лв. с ДДС.
  5. Дружеството съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.
  6. При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.

1.17. Срокът за издаване на фактура е 5 календарни дни, считано от датата, на която е направено плащането. Тази дата се нарича "дата на данъчното събитие". Потребителят, респ. клиентът има право да получи фактура за плащането си в рамките на този срок. След изтичането му правото на клиента се преклудира и търговецът не е длъжен да издаде фактура, независимо от причините за поискването на такава.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1.18. Авторските права и други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на информационната платформа на сайта www.shop.maxcon.bg, заедно с техния дизайн и изображения, принадлежат на „МАКСКОН“ ООД и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.

1.19. В случай че някое от условията на настоящите Общи условия за ползване стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част от Общите условия остава в сила.