;

Политика за поверителност

Тази политика за поверителност се отнася за уеб сайта www.shop.maxcon.bg. Тя не се отнася към събирането на информация чрез други канали. Ползвайки нашия уебсайт, Вие се съгласявате със събирането, употребата и разкриването на Вашата информация, както е обявено по-долу в тази политика и единствено съгласно правилата на Европейския съюз относно разкриването на информация. В случай че не сте съгласни, моля не използвайте този уебсайт.

 

Политиката покрива обработката и защитата на лични данни съобразно изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Регламента).

 

Ние подчертаваме важността на неприкосновеността на личния живот и се ангажираме да спечелим доверието на нашите клиенти и партньори, като приемем високи стандарти за защита на личната информация. Нашите правила описват вида лична информация, която събираме и получаваме, обстоятелствата, при които събираме или получаваме лична информация, правилата и процедурите, които сме установили, очертаващи нейното използване и съхранение, както и споделянето на определени видове лична информация при определени ограничени обстоятелства, процедурите, които трябва да следвате, ако имате някакви въпроси или искания по отношение на личната Ви информация или на нашите правила и процедури, както и данни за лицето, към което трябва да бъдат насочени такива въпроси или искания, и средствата, с които да комуникирате с това лице.

 

По-долу ще намерите информация:

относно отговорното за обработването на вашите данни лице;
какви категории лични данни обработваме;
при какви условия обработваме данните;
относно целите и правните основания за обработването;
срокове за съхранение и мерки за сигурност на данните;
как да упражните правата си съгласно ОРЗД;
както и в кои случаи и по какъв ред споделяме вашите данни с трети лица.

В тази политика Настоящият документ представлява известие за поверителност по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Той е изготвен от „МАКСКОН“ ООД, наричано по-долу за краткост „Дружеството“, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията с ЕИК: 206829853, с адрес: гр. София, р-н Триадица, бл. 10Б.

В тази политика лични данни означава информация за Вас, която може да Ви идентифицира лично, като например Вашите имена, личен идентификационен номер и документ за самоличност, домашен адрес, e-mail адрес или телефонен номер и която не е обществено достъпна. Тя също така включва информация за предпочитанията на клиентите, когато такава информация се предоставя или записва от нас в процеса на предоставяне на услуги на физически лица.


ТИПОВЕ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕМ ДА СЪБИРАМЕ

Информация за контакт: име, имейл адрес, телефонен номер или пощенски адрес, в случай че ни изпратите запитване.
Информация за плащане: номер на кредитна карта, в случай че закупувате онлайн.
Информация, която предоставяте: запитвания, отзиви за услугите, кандидатури за работа и др.


КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС?

В контекста на дейността ни нормално е необходимо събирането и обработването на информация относно нашите клиенти и гости. Информацията се събира непосредствено и по-специално засяга Вашето име и други идентификационни данни, данни за контакт (имейл, адрес, телефон) и др.


НАЧИНИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Информация, която предоставяте: в случай че закупувате онлайн или се свържете с нас.
Автоматично чрез бисквитки: в съответствие с действащото законодателство използваме проследяващи технологии като бисквитки за събиране на информация за Вас, на анонимна база.
От трети страни: от хора, упълномощени да действат от Ваше име – ако правят резервация за Вас, от социалните мрежи, доставчици на услуги за реклама и анализ.


ЗАЩО СЪБИРАМЕ ВАШИ ДАННИ?

В случай че изявите своето изрично съгласие, Вашите данни ще бъдат използвани за предоставяне на информация относно промоции и друга интересна информация, свързана с услугите ни.
Използваме информация, за да отговаряме на Вашите запитвания: Ще използваме информацията, за да предоставим услугите, които сте заявили, като например да изпълним постъпило запитване за поръчка.
Използваме информация за подобрение на сайта и услугите: Може да използваме Вашата информация, за да подобрим предлаганите от нас услуги. Също може да използваме Вашата информация, за да персонализираме Вашите поръчки.
Използваме информация за анализ на ефективността на сайта: Може да обработваме Вашата информация на анонимна база, за да подобрим работата на сайта.
Използваме информация за маркетингови цели: Може да Ви изпращаме информация за нови услуги и оферти. Също може да използваме Вашата информация, за да Ви представяме реклами за наши оферти. В случай че се запишете за нашия бюлетин, ще получавате нашите промоционални имейли. Преди да започнем маркетингова дейност, получаваме Вашето съгласие според действащото законодателство. По-долу може да прочетете повече за Вашето съгласие и как може да го контролирате.
Използваме информация, за да комуникираме с Вас: Може да се свържем с Вас по повод на Ваша бъдеща покупка.
Използваме информация и по други начини, разрешени според действащото законодателство.


НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Осъществяването на формите на обработване, свързани с е-маркетинг, изисква Вашето изрично съгласие да бъдете информирани по имейл, чрез обаждане и/или СМС за намаления, промоции, томболи и други маркетингови активности. Съгласието си може да предоставите, като отбележите съответната отметка в края на настоящото известие. Сайта използва още форми и инструменти за предоставяне на услуга и продажби.


КАКВИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА СЪБРАНИТЕ ДАННИ ПРЕДПРИЕМАМЕ?

Опазването и сигурността на Вашите данни са важни за нас. За да предотвратим осъществяването на загуба, злоупотреба или неоторизиран достъп, прилагаме всички разумни мерки и средства за защита. Въпреки това, при съмнение за нарушение, Ви молим незабавно да се свържете с нас чрез посочените данни за контакт.


ЗА КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Данните, обработвани за е-маркетинг, на основание изрично съгласие на клиента се съхраняват до оттегляне на съгласието, но не повече от година след като са били предоставени, освен ако сте подновили съгласието си за получаване на маркетингова информация.


С КАКВИ ПРАВА СЕ ПОЛЗВАТЕ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИТЕ?

ОРЗД предвижда редица възможности за защита на лицата във връзка със събирането и обработването на данни, и по-специално:

право на достъп и информация относно обработването на Вашите данни;
право на възражение срещу обработването, когато данните се обработват въз основа легитимния интерес на дружеството;
право да оттеглите съгласието си за обработка на данните, когато същите се обработват единствено въз основа на вашето изричното съгласие;
право на преносимост на данните, обработвани въз основа на изричното Ви съгласие, като в зависимост от Вашите инструкции ще Ви предоставим копие от същите или автоматично ще ги прехвърлим към друга организация;
право на коригиране, в случай че данните, които съхраняваме за вас не са точни;
право да поискате „да бъдете забравен“, когато данните се обработват въз основа на Вашето съгласие или обработването поначало е незаконно.
право да подадете жалба до надзорен орган (вижте повече по-долу).


ПО КАКЪВ НАЧИН СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА?

С оглед предоставяне на услугите ни, осигуряване на сигурността на www.shop.maxcon.bg и получаване на актуална информация може да предоставим Вашите данни на трети страни, както и на следните лица за посочените по-долу цели:

компетентни данъчни и други държавни органи при проверка;
при сливане или вливане данните Ви могат да бъдат споделени с новия/ите собственик/ици, за което ще бъдете уведомени.
При всички случаи Вашите данни няма да бъдат споделяни с трети лица, установени извън територията на ЕИП (ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), освен ако същото е позволено изрично от местното законодателство и са налице адекватни мерки за защита и това се изиска от компетентен държавен орган.


ИМАТЕ ПРАВО ДА ОТТЕГЛИТЕ ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ

Стандартни мерки за сигурност

Потребители под 18 години: Сайтът е предназначен само за възрастни. Нямаме за цел да събираме информация за деца до 18 годишна възраст, с която могат да бъдат идентифицирани без разрешението на техните родители, настойници (или попечители).
SSL сертификат: Вашата информация е криптирана с помощта на SSL сертификат на сайта. Независимо от това, не можем да гарантираме, че Вашата употреба на сайта ще бъде напълно сигурна. Всяко предаване на данни от Ваша страна на нашия сайт става на Ваша отговорност.
Линкове към сайтове на трети страни: Не носим отговорност за сайтове на трети страни, към които правим връзка, или за техните политики. Ако кликнете линк към сайт на трета страна, моля прочетете политиката за поверителност на другия сайт внимателно и изберете дали да продължите да го ползвате или не.
Запазване на данни: пазим информация според законовите разпоредби, в срока, необходим за извършване на дейностите, описани в тази Политика за поверителност.


ПО КАКЪВ НАЧИН МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С КОМПЕТЕНТИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН?

Независимо от посоченото по-горе, при оплаквания имате право да се обърнете към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД):

лично, на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
с писмо, на адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
по факс – 029153525;
на имейла на КЗЛД – kzld@cpdp.bg;
чрез сайта на КЗЛД на адрес: https://www.cpdp.bg/.


Запазваме си правото периодично да актуализираме тази политиката, поради което Ви окуражаваме периодично да я преглеждате, за да установявате как обработваме и защитаваме Вашите лични данни.

Ако имате въпроси относно нашата Политика за поверителност или желаете да отправите искане и да упражните права по отношение на Вашите лични данни, моля да се свържете с нас на тел.: 0883400050 или 0888446652.